NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Radiologische toepassingen

Index

De regelgeving met betrekking tot de stralingsbescherming in de radiologie evenals de achtergrond ervan zijn hieronder samengevat, gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (ARBIS).

Gebruikers van radiologische toepassingen (artsen en helpers)


Naast de evidentie dat men de algemene regels van de stralingsbescherming dient te kennen en toe te passen, zijn er een aantal hoofdzakelijke verplichtingen waaraan een gebruiker van röntgentoestellen dient te voldoen.

1. Individiuele vergunning voor het gebruik


Een medisch röntgentoestel mag enkel gebruikt worden door personen die opgeleid zijn in de stralingsbescherming; op dit ogenblik wordt de naleving van deze voorwaarde geverifieerd via het verlenen van een persoonlijke vergunning.

Elke arts-gebruiker moet opgeleid en individueel vergund zijn. Deze vereiste hangt niet af van de frequentie van de onderzoeken: een occasionele gebruiker moet bijgevolg ook over een dergelijke vergunning beschikken.

Klik hier voor meer informatie over de individuele gebruikersvergunning.

2. Helpers


Verpleegkundigen, technologen in de medische beeldvorming en gelijkgestelden kunnen radiologische installaties voor medische doeleinden bedienen volgens de instructies en onder het toezicht en de effectieve verantwoordelijkheid van de vergunde arts. Meer ...

 Terug naar boven

Beroepshalve blootgestelde personen


1. Beroepshalve blootgestelde personen


Een beroepshalve persoon is iemand die het risico loopt meer dan 1 mSv effectieve dosis per twaalf glijdende maanden te ontvangen. De dienst voor Fysische Controle bepaalt, in samenwerking met de erkende arbeidsgeneesheer, of u al dan niet beroepshalve blootgesteld bent. Let wel: deze dosislimiet is geen dosiskrediet ! Meer ...

2. Informatie en vorming


De exploitant van een inrichting waarin ioniserende straling wordt aangewend dient al zijn werknemers die mogelijk blootgesteld worden aan ioniserende stralingen degelijk te informeren en op te leiden. Meer ...

3. Medisch toezicht


Werknemers die beroepshalve worden blootgesteld aan ioniserende stralingen, hierin inbegrepen de assistenten en de stagiairs die in het kader van hun beroep of hun studie worden blootgesteld, zijn onderworpen aan een verplicht medisch toezicht. Dit moet worden uitgevoerd door een arbeidsgeneesheer die erkend is voor het medisch toezicht op de personen die beroepshalve aan ioniserende stralingen worden blootgesteld. Meer ...

4. Dosimetrisch toezicht


De exploitant van een inrichting waarin ioniserende straling wordt aangewend is er toe gehouden alle beroepshalve blootgestelde personen op zijn kosten dosimetrisch te laten opvolgen: niet enkel de werknemers, maar ook de zelfstandigen. Meer ...

 Terug naar boven

Oprichtings- en exploitatievergunning van een ingedeelde inrichting


1. Vergunnings- en opleveringsproces: radiologiepraktijk


De nodige informatie omtrent het vergunnings- en opleveringsproces, kan u vinden op de volgende pagina.2. Fysische controle


Overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 van het ARBIS, is de exploitant van de inrichting verplicht een fysische controle te organiseren om te waken over de naleving van de reglementaire bepalingen op het gebied van de veiligheid en van de gezondheid van de arbeid, de veiligheid en de salubriteit van de buurt. Meer ...

 Terug naar boven

Radiologische uitrusting en toepassingen


1. EG-markering


Alle toestellen die na 14 juni 1998 op de markt werden gebracht, moeten voorzien zijn van een EG-markering, overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 maart 1999. Meer ...

2. Medische stralingsfysica


De exploitant van de inrichting waarin de radiologische toepassingen voor medische diagnose worden uitgevoerd dient een beroep te doen op een erkende deskundige in de medische stralingsfysica voor het garanderen van de noodzakelijke maatregelen voor de stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de apparatuur in het kader van de optimalisatie. Meer ...

Lees hier het standpunt van het FANC met betrekking tot de frequentie van de controle van röntgentoestellen door een deskundige medische stralingsfysica, erkend voor radiologie, bij huisartsen

3. Procedurebeschrijving


Overeenkomstig artikel 51.4 van het ARBIS dienen van elk type handeling of radiologisch onderzoek schriftelijke procedures opgesteld te worden, die door de exploitant ter beschikking gehouden worden.

4. Studie ter rechtvaardiging


Link

 Terug naar boven

Patiëntendosimetrie


Alle toegediende doses dienen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te zijn in relatie met de gewenste diagnostische informatie dat men wil bekomen (ALARA principe).

De meest gepaste diagnostische referentieniveaus dienen gebruikt te worden in het kader van kwaliteitsbewaking. Teneinde een vergelijking toe te laten met deze diagnostische referentieniveaus, is de exploitant ertoe gehouden om de gemiddelde patiëntdosis te bepalen.

De richtlijnen van het FANC in verband met de patiëntendosimetrie in het algemeen, en in het bijzonder wat betreft de frequentie, de procedures en de types van onderzoek waarvoor regelmatig dosisstudies uitgevoerd moeten worden, zijn beschreven op de webpagina "patiëntendosimetrie in radiologie".

 Terug naar boven

Inspectie door het FANC


Bij routine inspectiebezoeken van de diensten nucleaire geneeskunde, radiologie en radiotherapie door het Agentschap worden een aantal documenten door de nucleaire inspecteurs van het FANC vrijwel systematisch geraadpleegd. Ook andere afdelingen die beschikken over röntgenapparatuur, zoals het operatiekwartier of de dienst tandheelkunde, kunnen worden bezocht en geïnspecteerd door het FANC.

Het is tijdsbesparend indien deze documenten reeds op voorhand worden verzameld. Er kan tevens gevraagd worden om een aantal van deze documenten reeds vooraf te bezorgen aan de betrokken inspecteur(s). Verdere informatie over de inspecties van het FANC vindt men op de webpagina Inspectie.

 Terug naar boven

Informatie en onderzoek


Gebruik van interventionele technieken: Link

Richtlijnen en rechtvaardiging medische beeldvorming:

Studies:

Symposia:

 Terug naar bovenLaatste update
12/06/2017 - 12:05


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen