NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Jaarlijkse heffingen - FAQ

Waartoe dient deze heffing?


In tegenstelling tot de meeste overheidsdiensten, wordt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) niet gefinancierd door dotaties. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt volledig gefinancierd door de houders van vergunningen en erkenningen vereist voor het stellen van handelingen die een bijkomende blootstelling van personen aan ioniserende stralingen met zich mee kunnen brengen. Het is immers op deze handelingen dat het FANC toezicht uitoefent en onderzoek verricht, alsook het gepaste regelgevend kader voorbereidt.

De financiering verloopt onder andere via heffingen die jaarlijks verschuldigd zijn door de houders van een vergunning of erkenning.

Welk is de wettelijke basis?


De principes van de financiering van het Fanc en de bedragen voor de heffingen zijn vastgelegd in de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende straling voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle, laatst gewijzigd op 15 mei 2014 (BS 18 juli 2014). De wet bepaalt evenzeer de wijze van inning van deze heffingen.

Meer informatie over de regelgeving die aan de basis ligt van de jaarlijkse heffingen vindt u via deze link.

Praktisch: hoe betalen en tegen wanneer?


Het FANC stuurt het eerste trimester een betalingsverzoek naar de heffingsplichtigen op basis van de vergunningen en erkenningen die actief waren op 1 januari van dat jaar. Het betalingsverzoek vermeldt het te betalen bedrag en het bankrekeningnummer. Opdat de betaling correct verwerkt kan worden, is het belangrijk dat men betaalt op het vermelde rekeningnummer én met gebruik van de gestructureerde mededeling.

Betaling dient te gebeuren tegen het einde van de maand volgend op het versturen van het betalingsverzoek.

Waarop is de heffing gebaseerd?


De heffingen zijn verschuldigd voor elke inrichting of handeling die op 1 januari van het heffingsjaar het voorwerp uitmaakt van een vergunning met een geldigheidstermijn van één jaar of meer en voor elke persoon of inrichting die op 1 januari van het heffingsjaar is erkend of geregistreerd voor een periode van één jaar of meer.

Het is het bestaan van de vergunning of erkenning dat bepalend is voor de heffing, dus niet het uitvoeren van de vergunde activiteit, het gebruik van een toestel,...

Er is geen pro-rata systeem in geval van stopzetting van de vergunning in de loop van het jaar. De heffing is enkel gebaseerd op de vergunde situatie op 1 januari.

Wat indien de vergunde inrichting of activiteit intussen is stopgezet?


De voorwaarden en formaliteiten voor het stopzetten van een vergunning zijn afhankelijk van het vergunningstype. U neemt hiervoor best contact met het FANC (zie hieronder voor de contactgegevens).

Vergunningen of erkenningen kunnen in principe niet retro-actief worden stopgezet. Voor inrichtingen bestaande uit één of meerdere RX-toestellen voor medisch gebruik (onder andere RX-installaties in tandarts- en veeartskabinetten) wordt hierop echter een uitzondering gemaakt indien de stopzetting aan het FANC tijdig wordt gemeld. Hiervoor dient het stopzettingsformulier te worden gebruikt dat u kunt vinden via deze link. Dit kan via fax, e-mail (ingescand document) of (aangetekende) post.

Waar kan u terecht voor meer informatie?


Voor meer informatie kan u terecht bij de klantencel van het FANC via de nummers 02/289.20.96 of 02/289.21.09 of via e-mail naar facturation@fanc.fgov.be.Laatste update
02/01/2017 - 14:22


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen