NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Doel 1 en 2: slot van de IAEA-expertmissie

9 februari 2016 - Van 1 tot en met 9 februari 2016 vond in de kerncentrale van Doel een expertmissie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) plaats. Deze voorbereidende missie, die werd georganiseerd op vraag van de Belgische regering en het FANC, legt het referentiekader vast voor de SALTO-missie van Doel 1 en 2 in 2017.

SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) is een dienst van het IAEA waarbij lidstaten de langetermijnuitbating (Long Term Operation of LTO) van hun kernreactoren kunnen onderwerpen aan een internationale peer review. Daarbij beoordelen deskundigen geselecteerd door het IAEA het langetermijnuitbatingsproject aan de hand van enkele welomlijnde thema's: HR management en kennisbeheer, verouderingsbeheer van de mechanische en elektrische componenten, civiele bouwkunde, interne organisatie en beheer van de wijzigingen aan de installaties.

>> Lees meerOntmanteling van FBFC International: vrijgave van radioactief materiaal tijdelijk stopgezet

3 februari 2016 - FBFC International is een inrichting van klasse I te Dessel die in het verleden brandstofelementen produceerde voor de kerncentrales. Het bedrijf heeft alle productieactiviteiten stopgezet en heeft in 2013 bij Koninklijk Besluit de toestemming gekregen om de volledige site te ontmantelen.

Tijdens een onaangekondigde inspectie op woensdag 27 januari 2016 heeft het FANC bij de aanwezige operatoren een gebrek aan kennis over de procedures voor vrijgavemetingen vastgesteld. Het Agentschap heeft daarop een onmiddellijke stopzetting van alle activiteiten in verband met de vrijgave van radioactief materiaal geëist.

>> Lees meerIRE: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

28 januari 2016 - Op 14 januari 2016 detecteerde een automatisch meetsysteem in het IRE (Fleurus) de aanwezigheid van jodium-131 in de lucht van het laboratorium, waar op dat ogenblik meerdere operatoren aanwezig waren. Dit gebeurde tijdens het voorbereiden van de productiecellen voor de productiewerkzaamheden van de volgende dag. De aanwezige operatoren werden meteen onderworpen aan een medisch onderzoek. Eén operator vertoonde een zeer laag niveau van besmetting. De impact op de gezondheid van de betrokken operatoren is echter verwaarloosbaar.

>> Lees meerEerste gezamenlijke inspectie van het FANC en de Nederlandse ANVS

20 januari 2016 - Vandaag vond in de kerncentrale van Doel de eerste gekruiste inspectie met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) plaats. ANVS, de Nederlandse tegenhanger van het FANC, werd opgericht in 2015 en verenigt de Nederlandse expertise en kennis over de nucleaire sector, die voorheen verspreid zat over verschillende instanties, in één onafhankelijke instelling.

Tijdens een gekruiste inspectie worden de inspecteurs van het FANC en Bel V vergezeld door enkele collega's van een buitenlandse nucleaire toezichthouder, die optreden als waarnemer. Vandaag was het de eerste keer dat de ANVS enkele collega's afvaardigde om deel te nemen aan een inspectie in de kerncentrale van Doel. Bij de volgende gekruiste inspectie zullen vertegenwoordigers van het FANC en Bel V deelnemen aan een inspectie van de ANVS in de kerncentrale van Borssele.

>> Lees meerAdvies van de Wetenschappelijke Raad met betrekking tot nucleaire en radiologische noodplanning

15 januari 2016 - De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen heeft op vraag van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een advies geformuleerd met betrekking tot nucleaire en radiologische noodplanning in België, met bijzondere aandacht voor de nucleaire noodplanningszones. Zulke noodplannen worden op regelmatige basis herzien.

>> Lees meerFANC invites safety authorities to international information meeting on Doel 3 and Tihange 2 RPV issue

12 January 2016 - On Monday and Tuesday 11 and 12 January 2016 the Federal Agency for Nuclear Control (FANC) hosted in Brussels for the safety authorities an international workshop on the Doel 3 and Tihange 2 reactor pressure vessels issue. About fifty experts originating from fifteen countries (Austria, Belgium, Czech Republic, England, France, Germany, Hungary, Japan, Luxemburg, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland and United States) - along with EU, OECD and IAEA experts - took part in this meeting.

>> Read moreHet FANC nodigt de veiligheidsautoriteiten uit voor een internationale informatiebijeenkomst over het dossier van de kuipen van Doel 3 en Tihange 2

12 januari 2016 - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2016 in Brussel een tweedaagse internationale workshop georganiseerd voor de veiligheidsautoriteiten over het dossier van de kuipen van de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2. Aan deze workshop hebben een vijftigtal deskundigen uit vijftien landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Japan, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland) alsook experts van de Europese Unie, de OESO en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) deelgenomen.

>> Lees meerStillegging van de reactoren Doel 3 & Doel 1

4 januari 2016 - Recent werden twee reactoren van de kerncentrale van Doel stilgelegd. In beide gevallen vormde een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale de aanleiding voor de stillegging.

Op 25 december 2015 besliste Electrabel om de reactor Doel 3 manueel stil te leggen na de vaststelling van een beperkt waterlek aan de voedingswaterleiding naar een stoomgenerator. Na analyse bleek een defect aan een lasnaad van de leiding aan de basis van het lek te liggen. De nodige herstellingen werden uitgevoerd. Bijkomend werd ook een probleem vastgesteld op een koppelschakelaar die de alternator van Doel 3 met het hoogspanningsnetwerk verbindt. Voor de herstelling van deze schakelaar moet Electrabel de hulp van een gespecialiseerde firma inroepen. De reactor zal opnieuw worden opgestart wanneer de nodige herstellingswerken uitgevoerd zijn.

Op 2 januari 2016 werd de reactor Doel 1 automatisch stilgelegd als gevolg van een probleem aan de alternator. De alternator is een component die zich in de machinezaal bevindt en die de mechanische energie van de turbine omzet in elektriciteit. Intussen heeft Electrabel de nodige acties ondernomen om de installatie correct te doen functioneren en werd Doel 1 opnieuw opgestart op 4 januari 2016.

Conform de meldingsprocedure voor incidenten en gebeurtenissen heeft Electrabel het FANC onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze voorvallen. Na analyse bevestigt het FANC dat deze gebeurtenissen geen impact hadden op de veiligheid van de installaties en dat er ook geen elementen zijn die directe actie van het FANC (bv. reactieve inspecties) vereisen. Om dezelfde reden worden deze voorvallen ook niet ingedeeld op de INES-schaal (International Nuclear Event Scale).Het FANC geeft toestemming voor de heropstart van de kernreactoren Doel 1 en 2

22 december 2015 - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft vandaag zijn toestemming gegeven voor de effectieve heropstart van de kernreactoren Doel 1 en 2. Uitbater Electrabel had beide reactoren eerder dit jaar stilgelegd in uitvoering van de wet op de Belgische kernuitstap, die bepaalde dat Doel 1 en 2 geen elektriciteit meer mochten produceren na respectievelijk 15 februari 2015 en 1 december 2015. In juni 2015 heeft het federale parlement deze wet gewijzigd, zodat Doel 1 en 2 elektriciteit mogen produceren tot 2025. Voorwaarde was wel dat beide reactoren voldoen aan de technische veiligheidseisen van het FANC. Om daaraan tegemoet te komen, moest Electrabel een reeks prioritaire acties uitvoeren. Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hebben nu kunnen verifiëren dat al deze acties zijn afgerond. Daarmee is voldaan aan alle voorwaarden voor de start van de langetermijnuitbating van beide eenheden.

>> Lees meerStellingname: het verband tussen lage doses ioniserende straling en het risico op kanker

16 december 2015 - In juli 2015 publiceerde The Lancet Haematology een artikel over een studie die werd uitgevoerd bij meer dan 300 000 werknemers uit de nucleaire sector in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Uit deze studie blijkt dat werknemers uit de nucleaire industrie die langdurig worden blootgesteld aan lage doses ioniserende straling een groter risico lopen om te overlijden aan de gevolgen van leukemie.

>> Lees meerBeta Plus Pharma: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

26 november 2015 - Op 8 oktober 2015 heeft een werknemer van het bedrijf Beta Plus Pharma tijdens de productie van Fluor-18 vrijwillig een veiligheidsvoorziening van een van de afgeschermde cellen omzeild. De werknemer dacht dat hij een interventie uitvoerde op een cel zonder activiteit, zonder het dosisdebiet binnenin de cel te controleren. Als gevolg daarvan werden twee werknemers blootgesteld aan een stralingsdosis in de grootteorde van 0,4 mSv. Dit valt binnen de wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen van 20 mSv per twaalf opeenvolgende glijdende maanden. De betrokken werknemers moesten daarom geen bijzondere dosimetrische opvolging krijgen.

>> Lees meerFANC geeft toelating voor de heropstart van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2

17 november 2015 - Op 17 november 2015 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan uitbater Electrabel de toelating gegeven om de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op te starten. Beide reactoren lagen reeds geruime tijd stil omdat er onzekerheid bestond over hun veiligheid.

>> Lees meerVergunningsaanvraag oppervlakteberging te Dessel: NIRAS werkt gedetailleerde planning uit

9 november 2015 - Begin 2013 diende NIRAS een vergunningsaanvraag in bij het FANC voor de oprichting en exploitatie van een inrichting voor de oppervlakteberging van categorie A-afval (kortlevend laag- en middelradioactief afval). Na analyse van het aanvraagdossier kwamen het FANC en zijn technisch filiaal Bel V tot de conclusie dat NIRAS belangrijke inspanningen geleverd had om een uitgebreid dossier samen te stellen, maar dat er niettemin nog elementen ontbraken. Het FANC en Bel V maakten daarom een reeks vragen over en bepaalden welke vragen NIRAS nu moet beantwoorden om het aanvraagdossier te vervolledigen. Pas wanneer deze vragen beantwoord zijn en het aanvraagdossier volledig is, kan het Agentschap een rapport opmaken voor een eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad, die op termijn een bindend advies zal afleveren over de vergunningsaanvraag van NIRAS.

Om een vlotte vervollediging van het dossier te verzekeren heeft NIRAS, in samenwerking met FANC, een gedetailleerde planning uitgewerkt tot aan de eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad.

>> Lees meer7 november wordt Europese Radon-Dag

7 november 2015 - 7 November is de geboortedag van Marie Curie, de Pools-Franse natuurkundige die in het begin van de 20ste eeuw aan de wieg stond van de kennis over radioactiviteit, in het bijzonder de natuurlijk voorkomende radioactieve stoffen. Radon is er hier één van. Om die reden werd 7 november uitgeroepen tot de Europese Radon Dag. In verschillende Europese landen, waaronder België, zullen specifieke acties worden ondernomen om de risico's van radon toe te lichten en de vermindering van de blootstelling aan radon te bewerkstelligen.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen