NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Beta Plus Pharma: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

26 november 2015 - Op 8 oktober 2015 heeft een werknemer van het bedrijf Beta Plus Pharma tijdens de productie van Fluor-18 vrijwillig een veiligheidsvoorziening van een van de afgeschermde cellen omzeild. De werknemer dacht dat hij een interventie uitvoerde op een cel zonder activiteit, zonder het dosisdebiet binnenin de cel te controleren. Als gevolg daarvan werden twee werknemers blootgesteld aan een stralingsdosis in de grootteorde van 0,4 mSv. Dit valt binnen de wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen van 20 mSv per twaalf opeenvolgende glijdende maanden. De betrokken werknemers moesten daarom geen bijzondere dosimetrische opvolging krijgen.

>> Lees meerFANC geeft toelating voor de heropstart van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2

17 november 2015 - Op 17 november 2015 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan uitbater Electrabel de toelating gegeven om de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op te starten. Beide reactoren lagen reeds geruime tijd stil omdat er onzekerheid bestond over hun veiligheid.

>> Lees meerVergunningsaanvraag oppervlakteberging te Dessel: NIRAS werkt gedetailleerde planning uit

9 november 2015 - Begin 2013 diende NIRAS een vergunningsaanvraag in bij het FANC voor de oprichting en exploitatie van een inrichting voor de oppervlakteberging van categorie A-afval (kortlevend laag- en middelradioactief afval). Na analyse van het aanvraagdossier kwamen het FANC en zijn technisch filiaal Bel V tot de conclusie dat NIRAS belangrijke inspanningen geleverd had om een uitgebreid dossier samen te stellen, maar dat er niettemin nog elementen ontbraken. Het FANC en Bel V maakten daarom een reeks vragen over en bepaalden welke vragen NIRAS nu moet beantwoorden om het aanvraagdossier te vervolledigen. Pas wanneer deze vragen beantwoord zijn en het aanvraagdossier volledig is, kan het Agentschap een rapport opmaken voor een eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad, die op termijn een bindend advies zal afleveren over de vergunningsaanvraag van NIRAS.

Om een vlotte vervollediging van het dossier te verzekeren heeft NIRAS, in samenwerking met FANC, een gedetailleerde planning uitgewerkt tot aan de eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad.

>> Lees meer7 november wordt Europese Radon-Dag

7 november 2015 - 7 November is de geboortedag van Marie Curie, de Pools-Franse natuurkundige die in het begin van de 20ste eeuw aan de wieg stond van de kennis over radioactiviteit, in het bijzonder de natuurlijk voorkomende radioactieve stoffen. Radon is er hier één van. Om die reden werd 7 november uitgeroepen tot de Europese Radon Dag. In verschillende Europese landen, waaronder België, zullen specifieke acties worden ondernomen om de risico's van radon toe te lichten en de vermindering van de blootstelling aan radon te bewerkstelligen.

>> Lees meerDoel 1 en 2: voorval ingedeeld op niveau 0 van de INES-schaal

3 november 2015 - Zaterdagnacht 31 oktober 2015 omstreeks 23u hebben zich een ontploffing en een brand voorgedaan op de hoofdtransformator van Doel 1. Dankzij het automatische blussysteem en de snelle interventie van de interne bedrijfsbrandweer was het vuur snel onder controle. Electrabel heeft het FANC conform de procedures diezelfde nacht nog op de hoogte gebracht.

>> Lees meerTerugkeertransport van gecompacteerd radioactief afval vanuit Frankrijk richting Nederland

27 oktober 2015 - In de ochtend van 27 oktober 2015 heeft een terugkeertransport van gecompacteerd radioactief afval vanuit Frankrijk richting Nederland het Belgische grondgebied doorkruist. Het radioactieve afval in kwestie is afkomstig van de opwerking van Nederlandse gebruikte splijtstof in Frankrijk.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft samen met de andere bevoegde overheden toegezien op het veilige verloop van het transport, dat verlopen is in optimale veiligheidsomstandigheden.

Dit transport was het derde van een reeks van 3 transporten van Nederlands radioactief afval vanuit Frankrijk naar Nederland via België in de periode 2014-2015.FANC verduidelijkt de wettelijke context van zijn beslissingen rond de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2

22 oktober 2015 - Naar aanleiding van de hoorzitting met Jan Bens in de parlementaire Subcommissie voor de Nucleaire Veiligheid op 21 oktober 2015 wenst het FANC bijkomende toelichtingen te verschaffen bij zijn beslissingen in het kader van de langetermijnuitbating van Doel 1 & 2.

>> Lees meerFANC legt veiligheidseisen op aan Electrabel voor langetermijnuitbating van Doel 1 en 2

1 oktober 2015 - Met het oog op het verkrijgen van de toestemming voor de langetermijnuitbating van de reactoren Doel 1 en 2 diende Electrabel in april 2015 een syntheserapport in bij het FANC. Met dit rapport moest Electrabel bewijzen dat zijn project voor de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2 beantwoordde aan de technische veiligheidseisen van het FANC.

>> Lees meerRadonactie 2015: sensibiliseren voor het radonrisico

30 september 2015 - De Radonactie 2015 start op donderdag 1 oktober. De resultaten van de campagne 2014 bevestigen dat de radonproblematiek het volledige Belgische grondgebied betreft. Deze editie wil eens te meer de bevolking sensibiliseren om de radonconcentratie in hun woning te meten en om eventuele saneringsacties uit te voeren.

>> Lees meerTihange 1: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

16 september 2015 - Op dinsdag 8 september werd de werking van de kleppen van het secundaire circuit van eenheid 1 van de kerncentrale van Tihange getest. Bij de tests op de stoomleidingen die in verbinding staan met stoomgeneratoren 1 en 2 traden geen afwijkingen op. Tijdens de test op de leiding van stoomgenerator 3 leidde een te groot drukverschil tussen deze leiding en de twee andere leidingen tot de ontijdige activering van het veiligheidsinjectiesignaal. Conform de instructies voor het verdere verloop van de testprocedure werden de kleppen op de twee andere leidingen opnieuw geopend, zodat het drukevenwicht zich herstelde. De operatoren wisten de noodinjectie te stoppen en de reactor werd gestabiliseerd in normale stilstandsconfiguratie.

>> Lees meerTihange 3: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

20 augustus 2015 - Op donderdag 13 augustus 2015 werd de kerncentrale van Tihange 3 automatisch uitgeschakeld. Tijdens de voorbereiding van herstellingswerken aan een van de elektrische voedingen van de controlestaven trad er een elektriciteitsonderbreking op. Dit heeft tot een automatische stillegging van de reactor geleid. Tijdens de stillegging zijn de veiligheidssystemen automatisch opgestart en werd het reactorgebouw automatisch geïsoleerd. Daarbij trad een anomalie op ter hoogte van twee stoomaflaatkleppen in het secundaire circuit (buiten de nucleaire zone). Deze anomalie is opgevangen door de veiligheidskleppen van de stoomgeneratoren.

>> Lees meerTihange 3: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

6 augustus 2015 - Op woensdag 29 juli 2015 werd de werking van een isolatieklep van het reactorgebouw getest in eenheid 3 van de kerncentrale van Tihange, die op dat moment op vol vermogen draaide. Deze test verliep niet zoals voorzien. Na het mislukken van de test hebben de operatoren niet gereageerd zoals wordt voorgeschreven door het veiligheidsprotocol van de kerncentrale Tihange 3. Dit vormt een inbreuk tegen de reglementaire bepalingen waarin de uitbatingsvoorwaarden voor Tihange 3 vastgelegd zijn.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact heeft gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

In de afgelopen 6 weken hebben zich een aantal gelijkaardige afwijkingen voorgedaan. Daarom heeft het FANC beslist om een pro justitia op te stellen en een reeks corrigerende maatregelen op te leggen. De uitbating van een kerncentrale vereist onder alle omstandigheden een strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften, opdat er steeds een maximaal aantal veiligheidssystemen en -procedures actief zijn. Deze corrigerende maatregelen moeten er dan ook toe leiden dat de veiligheidscultuur in de kerncentrale van Tihange wordt versterkt en dat de veiligheidsprocedures voortaan opnieuw even rigoureus worden toegepast als voordien.Tihange 1: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

6 augustus 2015 - De reactor van eenheid 1 van de kerncentrale van Tihange ligt reeds enige weken stil voor herlading van de kern. Op 25 juli 2015 werd, ten gevolge van een aaneenschakeling van menselijke fouten, een elektriciteitskast afgekoppeld voor een interventie, waardoor ook een keten voor radioactiviteitsmeting uitgeschakeld werd. Dit is in strijd met de reglementaire bepalingen van de technische specificaties van de eenheid.

>> Lees meerTihange 3: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

30 juli 2015 - Op dinsdag 14 juli 2015 werd, terwijl de kerncentrale van Tihange op vol vermogen draaide, een isoleerafsluiter van het containment van de reactor afgesloten ten gevolge van een ontijdig signaal. De klep in kwestie dient tot isolatie van de leiding van het koelcircuit van het reactorgebouw. Tijdens de daaropvolgende interventie werden niet alle reglementaire bepalingen nageleefd die voorzien zijn in de technische specificaties van de eenheid.

>> Lees meerHet FANC publiceert zijn jaarverslag 2014

17 juli 2015 - Het jaarverslag van het FANC blikt terug op het werk dat de medewerkers van het Agentschap hebben verricht in 2014, zowel wat de dagelijkse activiteiten als de meer uitzonderlijke dossiers betreft.

Zo is er bijvoorbeeld de IPPAS-missie die eind 2014 in België werd uitgevoerd na een maandenlange voorbereiding binnen het FANC. Twee weken lang analyseerde een team van buitenlandse experts in welke mate de regelgeving en de praktijken inzake nucleaire beveiliging in België overeenstemmen met de internationale normen.

Aan 2014 zal tevens worden teruggedacht als het jaar waarin de stoomturbine van Doel 4 werd gesaboteerd en het jaar van de ontwikkelingen in het dossier van de reactors van Doel 3 en Tihange 2.

Wat de interne werking betreft, is het Agentschap in 2014 begonnen met de uitvoering van de aanbevelingen die werden geformuleerd tijdens de IRRS-missie en die met name betrekking hebben op de verbetering van het beheersysteem. Meer algemeen wil het Agentschap evolueren in de richting van een transversale structuur die op een coherente manier al zijn activiteiten kan dekken en ervoor zorgt dat deze aangepast zijn aan de missies en het strategisch plan van het Agentschap. Op dit vlak is in 2014 al een grote vooruitgang geboekt.

>> Lees hier het jaarverslag 2014 van het FANCTransport van bestraalde splijtstof van het SCK•CEN naar Frankrijk

9 juli 2015 - Deze ochtend (09/07/2015) heeft een transport van bestraalde splijtstof van het SCK•CEN met bestemming Frankrijk het Belgische grondgebied verlaten. De bestraalde splijtstof wordt, conform de contractuele verbintenissen tussen de betrokken partijen en de verleende vergunningen, naar Frankrijk gestuurd voor opwerking in de installaties van de AREVA-groep in La Hague.

Het transport over Belgisch grondgebied is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de andere bevoegde overheden hebben het verloop ervan nauw opgevolgd. Dit transport was het derde in een reeks van drie, alle gepland in 2015.Langetermijnuitbating van de reactoren Doel 1 et 2: voorstelling van het analyseproces van het FANC

3 juli 2015 - Volgend op de parlementaire stemming van 18 juni 2015 over de wet houdende de langetermijnuitbating van de reactoren Doel 1 en 2 wenst het FANC enig licht te werpen op zijn analyseproces.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen