NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Door het FANC georganiseerde opleidingen: Transport

Index

Initiële specialisatie opleiding klasse 7


Bestuurders die radioactieve stoffen over de weg willen vervoeren, behalve bepaalde categorieën (zie bijlage), dienen in het bezit te zijn van een ADR opleidingsgetuigschrift geldig voor de klasse 7.

Deze klasse 7 wordt toegekend door uitbreiding van het basis ADR opleidingsgetuigschrift dat afgeleverd wordt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, nadat er met vrucht een specialisatiecursus radioactieve stoffen werd gevolgd.

Dit wil zeggen dat om in aanmerking te komen voor het volgen van de initiële specialisatieopleiding klasse 7 elke kandidaat reeds in het bezit dient te zijn van een basis ADR opleidingsgetuigschrift of van een bewijs dat de ADR basiscursus gevolgd werd en dat men geslaagd is in het overeenstemmend examen.

Voor de verlenging van de reeds tot klasse 7 uitgebreide opleidingsgetuigschriften dient in het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het basis certificaat met succes een vervolmakingscursus gevolgd te worden, dit zowel voor de ADR basiscursus als voor de klasse 7 specialisatie.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ( FANC ) organiseert tijdens het jaar 2017 verschillende opleidingsessies:

Franstaligen Nederlandstaligen
Cursus van 9u tot 17u donderdag 09/02/2017 donderdag 09/02/2017
Examen om 14u donderdag 16/02/2017 donderdag 16/02/2017
Inschrijvingen vòòr vrijdag 27/01/2017 vrijdag 27/01/2017
 
Cursus van 9u tot 17u donderdag 08/06/2017 donderdag 08/06/2017
Examen om 14u donderdag 15/06/2017 donderdag 15/06/2017
Inschrijvingen vòòr vrijdag 26/05/2017 vrijdag 26/05/2017
 
Cursus van 9u tot 17u donderdag 12/10/2017 donderdag 12/10/2017
Examen om 14u donderdag 19/10/2017 donderdag 19/10/2017
Inschrijvingen vòòr vrijdag 29/09/2017 vrijdag 29/09/2017


Gelieve u 15 min voor het examen aan te melden.

 Terug naar boven

Vervolmakingscursus klasse 7


Om in aanmerking te komen voor deze vervolmakingsopleiding klasse 7 dient u in het bezit te zijn van een ADR opleidingsgetuigschrift geldig voor de klasse 7 waarvan de geldigheid (datum op voorzijde van het certificaat) verloopt binnen het jaar volgend op de datum van de vervolmakingscursus waarvoor u inschrijft.

De cursussen worden onmiddellijk gevolgd door het examen en worden gedurende het jaar 2017 georganiseerd op de volgende dagen: (zowel voor nederlandstaligen als voor franstaligen).

Datum Inschrijvingen vóór
Cursus + examen
van 9u tot 14u
Nederlandstaligen + Franstaligen
woensdag 08/02/2017 vrijdag 27/01/2017
woensdag 07/06/2017 vrijdag 26/05/2017
woensdag 11/10/2017 vrijdag 29/09/2017

Gelieve u 15 min voor het examen aan te melden.

Wij raden u aan niet te wachten tot de laaste mogelijkheid om de vervolmakingcursus te volgen

Het is niet vereist de vervolmaking van de ADR basiscursus gevolgd te hebben alvorens aan de vervolmaking klasse 7 kan deelgenomen worden, maar indien om eender welke reden het ADR basiscertificaat niet wordt verlengd zal de klasse 7 eveneens niet verlengd worden.

Wij behouden ons echter het recht voor om indien de sessie volzet is uw inschrijving te verplaatsen naar een volgende sessie, uiteraard brengen wij u dan daarvan op de hoogte.


 Terug naar boven

Inschrijving en betalingsinstructies


Inschrijven kan enkel met behulp van onderstaande inschrijvingsformulieren:

  • via het word formulier te versturen per email naar driverclass7@fanc.fgov.be;
  • via het handmatig ingevulde pdf formulier, toe te sturen op het faxnummer +32 02 2892182

Deze formulieren dienen duidelijk en volledig te worden ingevuld.

Enkele dagen na uw inschrijving, ontvangt u een overschrijvingsformulier van de boekhouding van het Agentschap met een gestructureerde boodschap. Aan de hand van deze gestructureerde boodschap kan u dan de betaling verrichten.

De kostprijs in 2017 bedraagt 208,00 EURO voor de initiële specialisatiecursus klasse 7 en 139,00 EURO voor de vervolmakingscursus klasse 7.

Verder vragen wij u eveneens om, indien noodzakelijk, een facturatieadres op te geven zodanig dat het overschrijvingsformulier onmiddellijk naar het juiste adres kan gestuurd worden. Heel belangrijk is eveneens het vermelden van een contactpersoon, telefoonnummer en faxnummer.

De betaling dient te worden uitgevoerd zodra u het overschrijvingsformulier hebt ontvangen en ten laatste op de dag dat de inschrijvingen worden afgesloten.

Ik wens er u op te wijzen dat zonder betaling uw inschrijving niet geldig is.

Deze cursussen, zowel de initiële specialisatie klasse 7 als de vervolmaking klasse 7, zullen doorgaan in de lokalen van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel volgens het tijdschema hierboven vermeld.

Examenreglement

Tijdens de cursus en het examen gelden de regels opgenomen in het examenreglement pdf.

Bijlage

Uitzonderingen voor het ADR opleidingsgetuigschrift klasse 7.

De bestuurders die enkel de volgende radioactieve stoffen vervoeren moeten niet in het bezit zijn van een ADR opleidingsgetuigschrift geldig voor de klasse 7

  • Door het ADR vrijstelde radioactieve stoffen.
  • Radioactieve stoffen in een uitgezonderd collo.
  • Radioactieve stoffen in een type A collo voorzover het aantal colli beperkt is tot 10 en de totale som van de transportindices van de colli de 3 niet overschrijdt. Deze bestuurders dienen echter wel in het bezit te zijn van een attest van de werkgever waarin een gepaste interne opleiding geattesteerd wordt.

>> Klik hier om een voorbeeld van attest te downloaden doc

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de dienst "Vergunningen Invoer en Vervoer" tel. +32 02 289 21 81, fax : +32 02 289 21 82 of kan u steeds een email sturen naar : meldpunt@fanc.fgov.be

 Terug naar boven

Opleiding en examen veiligheidsadviseur ADR-RID klasse 7


Het Europees akkoord voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) bepaalt in hoofdstuk 1.8.3 dat iedere onderneming betrokken bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg een veiligheidsadviseur dient aan te stellen. Gelijke bepalingen vinden we terug in het RID voor wat betreft het spoorvervoer en in het ADN voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
Al deze bepalingen zijn omgezet naar Belgische wetgeving in het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren, hierna KB van 5 juli 2006 genoemd en gepubliceerd in het Belgische staatsblad van 22 augustus 2006. Recent werd dit KB aangepast door een nieuw koninklijk besluit van 17 maart 2009.

Meer informatie pdf

Opleiding en examen Veiligheidsadviseur klasse 7

 Terug naar bovenLaatste update
15/03/2017 - 10:54


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen