NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Arbeidsgeneesheren

Index

 1. Het medisch toezicht op beroepshalve blootgestelde personen
 2. De rol van de erkende arbeidsgeneesheer
 3. De erkenning van de arbeidsgeneesheer
 4. De procedure tot een erkenningsaanvraag
 5. De karakteristieken van een erkenning
 6. Retributies
 7. Opleidingen en rondetafels over medisch en dosimetrisch toezicht van werkers blootgesteld aan ioniserende straling
 8. Lijst van erkende geneesheren
 9. Documenten

1. Het medisch toezicht op beroepshalve blootgestelde personen

1.1 Wettelijke referenties

1.2 Plichten van de werkgever


De werkgever treft de vereiste maatregelen opdat de beroepshalve blootgestelde werknemers verplicht aan het arbeidsgeneeskundig toezicht onderworpen worden.

Dit arbeidsgeneeskundig toezicht bestaat hoofdzakelijk uit:

 • Een medisch onderzoek bij indienstneming;
 • Periodieke onderzoeken;
 • Desgevallend onderzoeken bij werkhervatting of bij een tewerkstelling op een andere plaats (Referentie 1, artikelen 4 tot 6 pdf);
 • De moederschapsbescherming (volgens referentie 4, Hoofdstuk IV betreffende moederschapsbescherming en referentie 7).
De arbeidsgeneesheren belast met dit medisch toezicht moeten erkend zijn zoals voorzien in artikel 75 van referentie 2.

 Terug naar boven

2. De rol van de erkende arbeidsgeneesheer


De 4 belangrijkste taken van de erkende arbeidsgeneesheer zijn:

 • het medisch toezicht van blootgestelde werknemers >>> meer info
 • de evaluatie en de interpretatie van de doses >>> meer info
 • informatie van de werknemers over de risico's inherent aan de ioniserende straling >>> meer info
 • analyse van de risico's inherent aan ioniserende straling >>> meer info

 Terug naar boven

3. De erkenning van de arbeidsgeneesheer


De arbeidsgeneesheren belast met het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen moeten door het Agentschap worden erkend (referentie 2, artikel 75).

3.1. Medisch toezicht in inrichtingen van klasse II en III


Om erkend te worden voor het uitoefenen van het medisch toezicht van de beroepshalve blootgestelde personen en de externe werkers in inrichtingen van klasse II en III, voldoet de kandidaat aan de volgende algemene voorwaarden:

 • wettelijk gemachtigd zijn om de arbeidsgeneeskunde te mogen uitoefenen conform de vereiste bedoeld in artikel 22, 2° van referentie 6;
 • met succes een vorming van universitair niveau gevolgd hebben bestaande uit:
  • een opleidingsprogramma >>> meer info
  • alsook een stage >>> meer info

3.2. Medisch toezicht in inrichtingen van klasse I


Om erkend te worden voor het uitoefenen van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen en externe werkers in inrichtingen van klasse I, moet de kandidaat:

 • voldoen aan de erkenningsvoorwaarden  voor het medisch toezicht in inrichtingen van klasse II en III;
 • een bijkomende theoretische vorming volgen >>> meer info
 • een bijkomende stage doorlopen >>> meer info
 • een persoonlijk werk uitvoeren >>> meer info

 Terug naar boven

4. De procedure tot een erkenningsaanvraag


Meer inlichtingen betreffende de aanvraagprocedure kunnen worden bekomen bij:

Petra WILLEMS
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
Tel. : +32 2 289 20 70
E-mail : medicaljury@fanc.fgov.be

4.1. Termijnen voor het indienen van de aanvraagdossiers


De termijnen voor het indienen van de aanvraagdossiers zijn bepaald volgens de nieuwe data voor de zittingen van de Medische jury in 2017:

Datum van de zitting Uiterste datum indienen dossier
Donderdag 16/03 Donderdag 12/01
Donderdag 08/06 Donderdag 06/04
Donderdag 21/09 Donderdag 20/07
Donderdag 07/12 Donderdag 05/10

Op verzoek van de Voorzitter en de secretaris van de jury zullen dossiers die drie volle weken vóór de zitting nog onvolledig zijn (ontbrekende stukken en/of nog onbeantwoorde vragen van de deskundige), automatisch uitgesteld worden tot de volgende zitting van de jury. Men loopt hierbij evenwel het risico dat men gedurende een bepaalde tijd niet meer erkend is, vooral dan wanneer het advies m.b.t. de erkenningsaanvraag wordt uitgesteld.

4.2. Modaliteiten voor een eerste erkenningaanvraag


Voor een aanvraag tot erkenning als geneesheer bevoegd voor het uitoefenen van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse II en II, dienen de volgende documenten aan het Agentschap overgemaakt te worden:

 1. Het ingevulde inlichtingformulier ;
 2. een attest van inschrijving in de orde der geneesheren van maximum zes maanden oud;
 3. het bewijs van de legale habilitatie voor het uitoefenen van arbeidsgeneeskunde;
 4. een diploma, getuigschrift of certificaat van de opgevolgde opleiding;
 5. het aangevulde en door de stagemeesters handgetekende stageattest ;
 6. Het stageverslag opgesteld volgens de richtlijnen van het Agentschap ;
Voor een aanvraag tot erkenning als geneesheer bevoegd voor het uitoefenen van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse I, worden naast de documenten voor het bekomen van een erkenning voor het medisch toezicht in inrichtingen van klasse II en II, ook de volgende documenten aan het Agentschap overgemaakt:
 1. een getuigschrift, diploma of certificaat van de bijkomende vorming klasse I of, indien geen getuigschrift kan worden voorgelegd, het programma van de bijkomende vorming;
 2. het aangevulde en door de stagemeesters handgetekende stageattest voor de bijkomende stage;
 3. Het stageverslag opgesteld volgens de richtlijnen van het Agentschap ;
 4. Het persoonlijk werk.

4.3. Modaliteiten voor een aanvraag tot verlenging van de erkenning


Met het oog op de verlenging van zijn erkenning, houdt de geneesheer zijn kennis en bekwaamheid op het gebied van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen op peil en ontwikkelt deze. Hij doet dit enerzijds door de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten en anderzijds door middel van een permanente vorming van universitair of equivalent niveau (referentie 2, artikel 75.2).

Om het te bewijzen, bij de aanvraag tot verlenging worden de volgende documenten gevoegd:

 1. het activiteitenverslag bestaande uit een beschrijving van de activiteiten persoonlijk uitgevoerd gedurende de voorbije erkenningsperiode volgens het model van het activiteiten verslag opgesteld door het Agentschap;
 2. een overzicht van de activiteiten in het kader van de permanente vorming volgens de permanente vormingsformulier opgesteld door het Agentschap;
De permanente opleiding dient gemiddeld:
 1. 20 punten per kalenderjaar te bedragen voor de kandidaten voor een verlenging van de erkenning als arbeidsgeneesheer belast met het medisch toezicht in klasse II en III inrichtingen;
 2. 30 punten per kalenderjaar te bedragen voor de kandidaten voor een verlenging van de erkenning als arbeidsgeneesheer belast met het medisch toezicht in klasse I inrichtingen;

Het totaal aantal punten wordt berekend op basis van het toekenningsbarema opgesteld door het Agentschap.

>>> Lijst van permanente vormingsactiviteiten

 Terug naar boven

5. De karakteristieken van een erkenning


 • De erkenning wordt door het Agentschap verleend, of geweigerd na advies van de medische jury bedoeld in artikel 54.9, referentie 2, en dit zowel bij een aanvraag tot verlenging als bij een nieuwe erkenning.
 • De erkenning bepaalt duidelijk de voorwaarden met betrekking tot de geldigheidsduur, de klasse en de aard van de inrichtingen waarvoor de erkenning wordt verleend.
 • De erkenning die bij een eerste aanvraag verleend wordt, heeft een geldigheidsduur van maximum drie jaar vanaf de datum waarop de erkenning door het FANC ondertekend werd.
 • De erkenning kan verlengd worden met een periode van maximaal zes jaar vanaf de dag na de vervaldatum van de vorige erkenning. Indien de erkenning evenwel niet vóór de vervaldag van de vorige erkenning ondertekend kon worden omwille van een aan de geneesheer toe te schrijven vertraging (bv. te late betaling, te laat ingediend aanvraagdossier), dan zal de erkenning slechts verlengd worden vanaf de datum waarop ze door het FANC ondertekend werd en er zal geen retroactiviteit meer worden toegestaan.
 • Een erkenning mag uitgebreid worden tot het medisch toezicht in klasse I-inrichtingen voor een maximale duurtijd van 3 jaar, en dit vanaf de datum waarop de erkenning door het FANC ondertekend werd.
 • Indien de verlengingsaanvraag te laat wordt ingediend, of aangevuld (d.w.z. na de vervaldag van de laatste erkenning), dan wordt de erkenning met een maximumperiode van drie jaar verlengd vanaf de datum waarop de erkenning door het FANC ondertekend werd. Er zal geen retroactiviteit meer worden toegestaan. NB: Een aanvraag met alle gevraagde stukken wordt als volledig beschouwd, zelfs wanneer er hierover door de deskundige die met het dossier belast is, nog vragen over de inhoud worden gesteld.

 Terug naar boven

6. Retributies


 • Het tarief voor een nieuwe aanvraag is 334 €
 • Het tarief voor een verlengingsaanvraag is 68 €
 • Het tarief voor een aanvraag tot uitbreiding naar klasse I is 334 €
 • Indien de verlengingsaanvraag te laat wordt ingediend (na het vervallen van de laatste erkenning) is het tarief voor de aanvraag 334 €

 Terug naar boven

7. Opleiding en rondetafels over medisch en dosimetrisch toezicht van werkers blootgesteld aan ioniserende straling


 Terug naar boven


Documenten


Laatste update
20/12/2016 - 17:51


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen