NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Uitgave van het Belgisch Nationaal Verslag voor de derde toetsingsvergadering (2009) van het « Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval"

Het derde nationaal verslag dat door het FANC gecoördineerd en samen met de Belgische betrokken partners (NIRAS, AVN, Electrabel en SCK-CEN) opgesteld werd, werd uitgeven en aan de IAEA overgemaakt.
Op dit ogenblik zijn er 42 Staten verdragsluitende partij bij het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval (GV).

België heeft het Verdrag op 9 december 1997 ondertekend en de Belgische wetgever heeft zijn akkoord met de verplichtingen van het Verdrag uitgedrukt in de wet van 2 augustus 2002. Ingevolge de ratificatie van het Verdrag op 5 september 2002 werd het van kracht op 4 december 2002.

De doelstellingen van het GV bestaan erin:

  1. Een hoog veiligheidsniveau te bereiken en te behouden, dank zij de intensifiëring van nationale maatregelen en de internationale samenwerking;
  2. Maatregelen in te voeren die in alle stadia van het beheer van het radioactief afval en van de bestraalde splijtstof moeten toelaten dat individuen, de maatschappij en het leefmilieu vandaag - en in de toekomst - beschermd zijn tegen het gevaar van de ioniserende straling;
  3. Ongevallen te voorkomen die radiologische gevolgen hebben en, in geval er zich een dergelijk ongeval voordoet, de gevolgen ervan te reduceren.

In de verschillende artikels van het GV worden de principes vermeld die toegepast moeten worden om aan deze doelstellingen te beantwoorden. Ze omvatten zowel reglementaire als technische bepalingen.

Met toepassing van het GV, zijn de verdragsluitende partijen verplicht om om de drie jaar een nationaal verslag over te maken waarin wordt uiteengezet hoe zij de verschillende artikels van het GV in toepassing brengen. Deze verslagen worden vervolgens onderzocht en maken het voorwerp uit van schriftelijke vragen. Op de toetsingsvergadering stellen de verdragsluitende partijen hun verslagen voor en vervolgens maken deze het voorwerp uit van mondelinge vragen en van een debat die het mogelijk maken ervaringen uit te wisselen.

De derde vergadering van de verdragsluitende partijen van het Gezamenlijk Verdrag zal doorgaan op de IAEA vanaf 11 mei 2009.

In dit opzicht werd het Belgisch Nationaal Verslag, ingevolge de verplichtingen van het Verdrag die inhouden dat het zeven maanden voor de vergadering moet worden uitgegeven, aan de IAEA overgemaakt. Het verslag werd in deze laatste uitgave grondig herzien en het accent werd hierbij vooral gelegd op de belangrijkste evoluties op het gebied van de veiligheid van het radioactief afval sinds 2006 en de huidige en toekomstige acties om de veiligheid te verbeteren.

Link verdrag:

http://www-ns.iaea.org/conventions/waste-jointconvention.htm

JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (PDF)

Link nationaal verslag: bijgevoegd (PDF)


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen