NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

FAQ Weesbrongevoelige inrichtingen

Algemeen

Hoe weet ik of mijn firma een weesbrongevoelige inrichting is?


Een weesbrongevoelige inrichting is een inrichting waar er een zeker risico bestaat op het aantreffen van radioactieve stoffen. Een lijst van de weesbrongevoelige afval- en recyclagestromen is terug te vinden in bijlage 1 van het Koninklijke besluit van 14 oktober 2011 inzake de weesbronproblematiek. Bij het opstellen van deze lijst werd gebruik gemaakt van de eural-codes van de Europese afvalstoffenlijst. Bij twijfel neemt u best contact op met uw milieuadministratie.

Wat zijn de verplichtingen van een weesbrongevoelige inrichting?

 • Het aanstellen van een intervenant
 • Opstellen waakzaamheidsprocedure en reactieprocedure
 • Meldings- en informatieplicht:
  • Melding van elke interventie aan het FANC
  • Identificatie van afzender
  • Register van radioactieve stoffen
 • Vormingsplicht:
  • Opleiding voor alle werknemers van weesbrongevoelige inrichtingen – waakzaamheid!
  • Opleiding intervenant

Ik heb meerdere radioactieve voorwerpen in één lading ontdekt, hoeveel aangifteformulieren dien ik dan te versturen?


U dient slechts één aangifteformulier per alarm aan te geven. U dient wel duidelijk de aard en aantal gevonden voorwerpen te beschrijven om eventuele problemen te vermijden bij de definitieve afvoer. Een foto per alarm van de gevonden voorwerpen is daarom steeds zeer nuttig. Het aangifteformulier én foto kunnen verstuurd worden naar radioactivity@fanc.fgov.be.

Wat is het gevaar van het manipuleren van radioactieve producten?


Men dient steeds nauwgezet de richtlijnen van het FANC op te volgen vooraleer u eventueel radioactieve voorwerpen gaat manipuleren. Indien de richtlijnen van het FANC met bijhorende meetwaarden, veiligheidsmaatregelen en basisregels worden gerespecteerd, wordt het risico tot een minimum beperkt. Daarom is het belangrijk dat het betrokken personeel beschikt over de gepaste informatie en opleiding. In het kader van de weesbronproblematiek onderscheiden we 3 opleidingsniveaus:

 • Werknemers die waakzaamheidsprocedure moeten kunnen toepassen
 • Intervenanten bij weesbron-gevoelige inrichtingen
 • Intervenanten bij uitbaters van meetpoort

Moeten de opgelopen dosissen van mijn intervenant worden opgevolgd?


Een intervenant wordt aanzien als een ‘niet beroepshalve blootgesteld persoon'. Hierdoor dient steeds een wettelijke dosisbelasting gerespecteerd te worden. De richtlijnen van het FANC zijn zodanig opgesteld dat de intervenant deze dosis niet kan overschrijden. Hij is verplicht zich te houden aan deze voorschriften. Eventueel kan dosisopvolging toch toegepast worden, indien de werkgever hiervoor kiest. Dit is echter geen verplichting.

Hoe vaak dien ik de afvoer van mijn gevonden voorwerpen te regelen?


Om de kosten te optimaliseren vragen we om de afhaling van de gevonden bronnen gegroepeerd te laten gebeuren. Dit wil zeggen dat er tijdelijk verschillende voorwerpen kunnen gestockeerd worden op de site. In volgende gevallen dient de afvoer te gebeuren:

 • Indien het dosistempo in het afvallokaal hoger is dan 100 µSv/u;
 • Indien het dosistempo aan de buitenkant van het lokaal hoger is dan 1 µSv/u;
 • Indien het dosistempo aan de buitenkant van het lokaal hoger is dan 0.5 µSv/u indien er zich daar een permanente werkplaats bevindt;
 • Indien langer dan 12 maanden geen afvoer meer heeft plaats gehad.

Hoe lang duurt de afvoer van de gevonden bronnen?


Wanneer het risico te groot is, zal de gevonden radioactieve bron onmiddellijk of binnen een zeer korte termijn afgevoerd worden. Het FANC zal hiertoe de nodige stappen ondernemen bij de verschillende betrokken partijen.

Echter, voor de meeste gevonden radioactieve stoffen, is de opslag op site gedurende een welbepaalde tijd mogelijk zonder dat dit enig risico betekent voor de werknemers. In deze gevallen kan - na de aanvraag tot afvoer bij het NIRAS door de uitbater - de procedure en inplanning nog verscheidene maanden in beslag nemen. Voor deze opslag is er geen vergunning nodig.

Waaraan moet de opslagplaats voor radioactieve stoffen minimum voldoen?


De opslagplaats moet een af te sluiten ruimte (lokaal/container) zijn die bestand is tegen alle weersomstandigheden. Bij voorkeur bevindt deze ruimte zich op een plaats waar weinig passage is.

Wie betaalt de kosten gelinkt aan het opsporen van radioactieve bronnen?


Indien volgende zaken gerespecteerd worden kan aanspraak gemaakt worden op een tussenkomst van het ‘insolvabiliteitsfonds':

 • Site is geregistreerd als ‘weesbrongevoelige inrichting' (via formulier A van de beleidsovereenkomst)
 • Alarmmeldingsformulier (met vraag voor tussenkomst fonds) dient binnen de 24 uur naar het FANC verstuurd te worden
 • Het FANC beslist binnen de maand na de alarmmelding of de bron als weesbron kan aanvaard worden en als de tenlastenneming door NIRAS kan gebeuren.

De kosten die ten laste kunnen genomen worden van het fonds zijn:

 • Prestaties van het NIRAS
 • Prestaties van de erkend deskundige (karakterisatie en verpakking)
 • Radioactief transport
 • Tijdelijke stockage - behandeling, conditionering, stockage en finale berging

De kosten niet ten laste van het FONDS:

 • Prestaties van de uitbater (uitbating van de meetpoort, personeelskost, interventie, detectie en recuperatie van de bron);
 • Gebeurtenissen als gevolg van niet of laattijdige detectie (decontaminatie van installaties en terreinen en het beheer van het radioactief afval.

Volgens de procedure moet ik beroep doen op een erkende deskundige. Waar kan ik de contactgegevens vinden van deze deskundige?


Op alle deskundigen in de fysische controle, erkend voor de controle van radionucliden, kan beroep gedaan worden voor het uitvoeren van een interventie en/of het karakteriseren van de gevonden radioactieve stof. In de praktijk zijn het echter meestal erkende deskundigen die deel uitmaken van de erkende instelling Controlatom (02/674.51.20 – www.controlatom.be).

Indien ik contact opneem met een erkende deskundige voor het uitvoeren van een interventie, binnen welke termijn zullen zij dan langskomen ?


Dit is sterk afhankelijk van de aard van het alarm. Op basis van de eerste meetwaarden (uitgevoerd door de intervenant) en de specifieke omstandigheden (in of uit een vrachtwagen, besmettingsgevaar, uitzicht, ... ) zal er ofwel onmiddellijk (bij mogelijk gevaar) ofwel binnen de 24u een erkend deskundige langskomen en de nodige maatregelen nemen.

Zijn er organisaties waar wij beroep kunnen op doen voor het organiseren van een opleiding intervenanten?


 • Het FANC geeft op regelmatige basis gratis opleidingen voor intervenanten aan een meetpoort.
 • Het FANC is eventueel bereid om ter plaatse (bij een exploitant) opleidingen te geven indien er voldoende deelnemers kunnen aanwezig zijn. Het FANC vraagt dat verschillende exploitanten zich groeperen (bv door contact op te nemen met en via hun federatie .....). Voor alle vragen i.v.m. opleiding kan u het FANC steeds contacteren via radioactivity@fanc.fgov.be.
 • De erkend deskundigen kunnen eventueel ook opleidingen aan intervenanten aanbieden. De kostprijs en praktische zaken zijn met hen te regelen.

Containerparken

Moet ik alle stoffen controleren op radioactiviteit bij aflevering op het containerpark?


Neen, er moet niet actief gezocht worden naar radioactieve producten. We vragen echter wel steeds waakzaam te zijn. Indien er een vermoeden is van het radioactief karakter van een product/stof/voorwerp dient er gepast gereageerd te worden door de parkwachters.

Moeten alle parkwachters een opleiding “radioactiviteit” krijgen?


De parkwachters dienen een minimum aan opleiding te krijgen i.v.m. radioactiviteit. Praktisch dienen zij de zgn. ‘waakzaamheidsprocedure' te begrijpen en dienen ze deze te kunnen toepassen. Deze opleiding kan door het FANC of door een andere verantwoordelijke gegeven worden.

Waar kan het personeel van het containerpark een opleiding volgen?


Het FANC is bereid om opleiding te geven ter plaatse indien er een voldoende aantal deelnemers en gepaste infrastructuur aanwezig is. Het FANC vraagt dat verschillende exploitanten zich groeperen (bv door contact op te nemen met en via hun federatie .....) De opleiding kan ook gegeven worden door intervenanten of een verantwoordelijke. Voor alle vragen i.v.m. opleiding kan u het FANC steeds contacteren via radioactivity@fanc.fgov.be.

Moet elk containerpark een meettoestel bezitten?


Neen, elk containerpark is niet verplicht om meettoestellen te bezitten. Elk containerpark dient echter wel steeds beroep te kunnen doen op een intervenant. Deze intervenant dient wel te beschikken over de nodige meetapparatuur.

Moet elk containerpark een intervenant hebben?


Elke containerpark dient geen intervenant te hebben op de site (in-house). Elk containerpark moet wel steeds beroep kunnen doen op een intervenant. Eén intervenant kan dus tussenkomen op verschillende sites indien nodig. We beschouwen het ontdekken van radioactiviteit bij containerparken echter nog steeds als uitzonderlijk, maar toch bestaande.

Mag het personeel op een containerpark zomaar radioactieve producten behandelen?

Bij het vermoeden van het radioactief karakter van een product/stof/voorwerp dient er gepast gereageerd te worden door de parkwachters. Indien de waakzaamheidsprocedure wordt toegepast met in acht name van de nodige beschermingsmaatregelen (PBM, basisregels, ...) kan het personeel een minimum aan manipulaties zelf doen.

Meetpoortuitbaters

Wie moet er allemaal verplicht een meetpoort te plaatsen?


De lijst van inrichtingen die verplicht worden een meetpoort te plaatsen EN weesbrongevoelige stromen behandelen, bevindt zich op bijlage 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 14 oktober inzake de weesbronproblematiek.

In de recyclagesector betreft het de schroothandelaars en de smeltovens met een jaarlijkse aanvoer van meer dan 25000 ton. In de afvalsector werden de eindpunten, de storten en de verbrandingsovens, verplicht tot het plaatsen van een meetpoort.

Moet ik mijn meetpoort verplicht registreren?


Elke uitbater van een meetpoort, is verplicht de meetpoort bij het FANC te registreren. Deze verplichting is onafhankelijk van het feit of de plaatsing van de meetpoort al dan niet verplicht was.

Moet ik mijn handmeettoestellen registreren?


De handmeettoestellen moeten niet geregistreerd worden bij het FANC.

Wie betaalt de eventuele schade aan mijn installatie door radioactieve stoffen?


Indien een radioactieve stof tijdig ontdekt wordt, kunnen de kosten voor verwijdering betaald worden via het insolvabiliteitsfonds. Indien een radioactieve bron echter niet tijdig ontdekt werd, en deze de installatie (bv. smeltoven) besmet, zijn alle kosten die gepaard gaan met de ontsmetting van de installatie, verwijdering van het radioactief afval dat er gecreëerd werd op kosten van de uitbater.

Indien ik op slechts één kleine plaats aan de wand van de vrachtwagen meer dan 5 µSv/h meet, moet ik dan onmiddellijk beroep doen op een erkend deskundige?


Neen, zolang het gemeten dosistempo lager is dan 20 µSv/u. Indien de verhoging slechts op één welbepaald punt is, kan ervan uitgegaan worden dat de radioactieve bron zich onmiddellijk achter de wand bevindt en er bijgevolg weinig afscherming van de bron is.

Hoe herken ik de medische oorsprong van het afval?


Radioactieve bronnen gebruikt in de geneeskunde zijn meestal kortlevende radionucliden. Indien bij een tweede meting na een week kan vastgesteld worden dat het dosistempo reeds veel lager (2/3 van de het oorspronkelijke dosistempo) is, betreft het kortlevende radionucliden.

Is mijn meetpoort voldoende gevoelig om alle radioactieve producten te kunnen onderscheppen?


De meeste radioactieve stoffen zullen gedetecteerd worden met een meetpoort. Echter, zuivere alfa-stralers zijn niet detecteerbaar. Er zijn echter weinig zuivere alfa-stralers, de meeste radioactieve stoffen zullen ook gamma-straling uitzenden. Deze straling is wel detecteerbaar. Ook veel afscherming rond de radioactieve bron kan de detectie bemoeilijken.

Moet ik mijn meetpoort kalibreren/onderhouden? Hoe frequent dient dit te gebeuren?


Een jaarlijks onderhoud en calibratie van de meetpoort is verplicht.

Er wordt bovendien gevraagd maandelijks een werkingstest te doen indien er zich in de voorbije maand geen enkel alarm heeft voorgedaan.

Waar kan ik de te volgen procedure terugvinden bij een alarm aan de meetpoort?


De te volgen procedure is opgenomen in het FANC-besluit van 3 november 2011.

Welke handmeettoestellen dien ik (in aanvulling van de meetpoort) aan te schaffen?


Er moeten twee metingen gedaan kunnen worden met de handmeettoestellen:

 • Het meten van radioactiviteit in cps: een dergelijk toestel wordt gebruikt om te zoeken naar een radioactieve stof.
 • Het meten van het dosistempo in µSv/u: een dergelijk toestel wordt gebruikt om het risico te bepalen voor de mens. In de richtlijnen van het FANC zijn meerdere waarden gegeven waarboven gestopt moet worden met de interventie omdat het respecteren van de jaarlijkse dosislimiet niet verzekerd kan worden.

Men kan opteren voor twee toestellen, of één toestel die beide metingen tegelijkertijd kan uitvoeren. Het is belangrijk dat tijdens het zoeken naar een radioactieve stof, het dosistempo continu in het oog wordt gehouden.Laatste update
03/09/2012 - 11:00


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen