NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Tihange 3: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

20 augustus 2015 - Op donderdag 13 augustus 2015 werd de kerncentrale van Tihange 3 automatisch uitgeschakeld. Tijdens de voorbereiding van herstellingswerken aan een van de elektrische voedingen van de controlestaven trad er een elektriciteitsonderbreking op. Dit heeft tot een automatische stillegging van de reactor geleid. Tijdens de stillegging zijn de veiligheidssystemen automatisch opgestart en werd het reactorgebouw automatisch geïsoleerd. Daarbij trad een anomalie op ter hoogte van twee stoomaflaatkleppen in het secundaire circuit (buiten de nucleaire zone). Deze anomalie is opgevangen door de veiligheidskleppen van de stoomgeneratoren.

>> Lees meerTihange 3: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

6 augustus 2015 - Op woensdag 29 juli 2015 werd de werking van een isolatieklep van het reactorgebouw getest in eenheid 3 van de kerncentrale van Tihange, die op dat moment op vol vermogen draaide. Deze test verliep niet zoals voorzien. Na het mislukken van de test hebben de operatoren niet gereageerd zoals wordt voorgeschreven door het veiligheidsprotocol van de kerncentrale Tihange 3. Dit vormt een inbreuk tegen de reglementaire bepalingen waarin de uitbatingsvoorwaarden voor Tihange 3 vastgelegd zijn.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact heeft gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

In de afgelopen 6 weken hebben zich een aantal gelijkaardige afwijkingen voorgedaan. Daarom heeft het FANC beslist om een pro justitia op te stellen en een reeks corrigerende maatregelen op te leggen. De uitbating van een kerncentrale vereist onder alle omstandigheden een strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften, opdat er steeds een maximaal aantal veiligheidssystemen en -procedures actief zijn. Deze corrigerende maatregelen moeten er dan ook toe leiden dat de veiligheidscultuur in de kerncentrale van Tihange wordt versterkt en dat de veiligheidsprocedures voortaan opnieuw even rigoureus worden toegepast als voordien.Tihange 1: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

6 augustus 2015 - De reactor van eenheid 1 van de kerncentrale van Tihange ligt reeds enige weken stil voor herlading van de kern. Op 25 juli 2015 werd, ten gevolge van een aaneenschakeling van menselijke fouten, een elektriciteitskast afgekoppeld voor een interventie, waardoor ook een keten voor radioactiviteitsmeting uitgeschakeld werd. Dit is in strijd met de reglementaire bepalingen van de technische specificaties van de eenheid.

>> Lees meerTihange 3: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

30 juli 2015 - Op dinsdag 14 juli 2015 werd, terwijl de kerncentrale van Tihange op vol vermogen draaide, een isoleerafsluiter van het containment van de reactor afgesloten ten gevolge van een ontijdig signaal. De klep in kwestie dient tot isolatie van de leiding van het koelcircuit van het reactorgebouw. Tijdens de daaropvolgende interventie werden niet alle reglementaire bepalingen nageleefd die voorzien zijn in de technische specificaties van de eenheid.

>> Lees meerHet FANC publiceert zijn jaarverslag 2014

17 juli 2015 - Het jaarverslag van het FANC blikt terug op het werk dat de medewerkers van het Agentschap hebben verricht in 2014, zowel wat de dagelijkse activiteiten als de meer uitzonderlijke dossiers betreft.

Zo is er bijvoorbeeld de IPPAS-missie die eind 2014 in België werd uitgevoerd na een maandenlange voorbereiding binnen het FANC. Twee weken lang analyseerde een team van buitenlandse experts in welke mate de regelgeving en de praktijken inzake nucleaire beveiliging in België overeenstemmen met de internationale normen.

Aan 2014 zal tevens worden teruggedacht als het jaar waarin de stoomturbine van Doel 4 werd gesaboteerd en het jaar van de ontwikkelingen in het dossier van de reactors van Doel 3 en Tihange 2.

Wat de interne werking betreft, is het Agentschap in 2014 begonnen met de uitvoering van de aanbevelingen die werden geformuleerd tijdens de IRRS-missie en die met name betrekking hebben op de verbetering van het beheersysteem. Meer algemeen wil het Agentschap evolueren in de richting van een transversale structuur die op een coherente manier al zijn activiteiten kan dekken en ervoor zorgt dat deze aangepast zijn aan de missies en het strategisch plan van het Agentschap. Op dit vlak is in 2014 al een grote vooruitgang geboekt.

>> Lees hier het jaarverslag 2014 van het FANCTransport van bestraalde splijtstof van het SCK•CEN naar Frankrijk

9 juli 2015 - Deze ochtend (09/07/2015) heeft een transport van bestraalde splijtstof van het SCK•CEN met bestemming Frankrijk het Belgische grondgebied verlaten. De bestraalde splijtstof wordt, conform de contractuele verbintenissen tussen de betrokken partijen en de verleende vergunningen, naar Frankrijk gestuurd voor opwerking in de installaties van de AREVA-groep in La Hague.

Het transport over Belgisch grondgebied is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de andere bevoegde overheden hebben het verloop ervan nauw opgevolgd. Dit transport was het derde in een reeks van drie, alle gepland in 2015.Langetermijnuitbating van de reactoren Doel 1 et 2: voorstelling van het analyseproces van het FANC

3 juli 2015 - Volgend op de parlementaire stemming van 18 juni 2015 over de wet houdende de langetermijnuitbating van de reactoren Doel 1 en 2 wenst het FANC enig licht te werpen op zijn analyseproces.

>> Lees meerUitvoering strategisch veiligheidsprogramma Belgoprocess succesvol afgerond

23 juni 2015 - In oktober 2010 organiseerden het FANC en Bel V een veiligheidsaudit bij Belgoprocess (Dessel), die werd uitgevoerd in samenwerking met externe experts. Deze audit stelde het FANC en Bel V in staat om duidelijke verwachtingen te definiëren voor de verbetering van de veiligheidsprocessen en de veiligheidscultuur op de twee sites van Belgoprocess.

>> Lees meerTweede transport van bestraalde splijtstof van Nederland naar Frankrijk

17 juni 2015 - Het tweede transport van bestraalde splijtstof vanuit het Nederlandse Borssele (EPZ) naar Frankrijk (AREVA) over Belgisch grondgebied op dinsdag 16 juni 2015 is in goede veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2016 zullen nog andere transporten van bestraalde splijtstof vanuit Nederland naar Frankrijk door België plaatsvinden.Hoorzitting Jan Bens, Directeur Generaal van het FANC, uitgesteld

15 juni 2015 - Jan Bens, Directeur-Generaal van het FANC, heeft een verontrustend gezondheidsprobleem dat deze ochtend, 15 juni, een hospitalisatie vereiste. De heer Bens moet een reeks testen en analyses ondergaan waardoor hij niet in staat is om aanwezig te zijn op de hoorzitting van de subcommissie “nucleaire veiligheid” die morgen om 14u zou plaatsvinden.

Er werd gevraagd aan de parlementaire subcommissie om een nieuwe datum voor de hoorzitting in te plannen.Vijfde toetsingsvergadering van het "Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval"

15 juni 2015 - De veiligheid van het beheer van radioactief afval en van bestraalde splijtstof werd onderzocht op de 5e toetsingsvergadering van het Gezamenlijk Verdrag (GV), die van 14 tot 23 mei 2015 werd gehouden op de zetel van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie in Wenen.

>> Lees meerVerklaring van Jan Bens, directeur-generaal van het FANC

5 juni 2015 - Directeur-generaal Jan Bens neemt akte van de beslissing van zijn voogdijminister Jan Jambon, die vandaag zijn vertrouwen bevestigd heeft in de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Jan Bens, Directeur-generaal van het FANC: “Ik begrijp dat er veel commotie is geweest naar aanleiding van mijn ongelukkige uitspraken in de pers en besef ten volle dat ik beter op mijn manier van communiceren moet letten. Ik wil benadrukken dat ik integriteit als een fundamentele waarde beschouw en elke vorm van corruptie absoluut afkeur. Ik betreur ten stelligste dat dit zou kunnen afstralen op de integriteit, de onpartijdigheid en de betrouwbaarheid van het FANC en haar medewerkers. Vandaar dat ik niet meer zal ingaan op verdere vragen van de pers hierover en weer al mijn energie zal richten op de eigenlijke missie van het FANC: het bevorderen van de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling.”Transport van bestraalde splijtstof van het SCK•CEN naar Frankrijk

29 mei 2015 - Deze ochtend (29/05/2015) heeft een transport van bestraalde splijtstof van het SCK•CEN met bestemming Frankrijk plaatsgevonden. De bestraalde splijtstof wordt, conform de contractuele verbintenissen tussen de betrokken partijen en de verleende vergunningen, naar Frankrijk gestuurd voor opwerking in de installaties van de AREVA-groep in La Hague.

Het transport over Belgisch grondgebied is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de andere bevoegde overheden hebben het verloop ervan nauw opgevolgd. Dit transport was het tweede in een reeks van drie, alle gepland in 2015.AIB-Vinçotte International: incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

29 mei 2015 - Het bedrijf AIB-Vinçotte International is actief binnen de sector van de industriële radiografie. Bij de aflezing van de passieve dosimeter van een operator van dit bedrijf werd er vastgesteld dat de geregistreerde dosis voor de maand februari opliep tot een dosis die voor een periode van 12 opeenvolgende glijdende maanden iets meer bedroeg dan het drievoudige van de wettelijke limiet (die werd vastgesteld op 20 mSv).

>> Lees meerMagotteaux SA: bevestiging van niveau 1 op de INES-schaal

29 mei 2015 - Op vrijdag 10 april 2015 is tijdens het uitvoeren van industriële gammagrafie werkzaamheden in de bunker van het bedrijf Magotteaux in Vaux-sous-Chèvremont een (hoogradioactieve) Kobalt-60-bron vast komen te zitten in de bestralingspositie, buiten zijn afgeschermde container, maar nog steeds binnen de bunker. Aangezien de gammagrafie-opname uitgevoerd werd binnenin een bunker, bevond zich op het moment van de bestraling geen enkele werknemer in de nabijheid van de bron en werd er dus niemand bestraald.

>> Lees meerErasmusziekenhuis van de ULB : incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

28 mei 2015 - Het Erasmusziekenhuis, dat zich in de gemeente Anderlecht bevindt, exploiteert een cyclotron voor de productie van radioactieve stoffen bestemd voor de nucleaire geneeskunde en voor medisch onderzoek.

Op 7 mei 2015 werden, in het kader van een onderzoek, bepaalde toegangsbeveiligingen tot de cyclotronzaal gedeactiveerd en heeft een werknemer dit lokaal tijdens deze periode betreden.

>> Lees meerGeslaagde drill van de Meetcel in Ruisbroek

22 mei 2015 - Op 20 en 21 mei 2015 organiseerden het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een drill van de Meetcel op de site van het bedrijf Prayon in Puurs. De Meetcel is een team dat radiologische metingen uitvoert en dat bestaat uit experts van de Civiele Bescherming, het SCK•CEN, het IRE, het FAVV en andere organisaties. De drill, die kaderde in het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische grondgebied, had als doel om leden van de Meetcel op te leiden en de procedures in te oefenen.

>> Lees meerDoel 3/Tihange 2: next steps of the review process

7 May 2015 - At the end of April 2015 the FANC held in Brussels another meeting of the International Review Board, an international panel of scientists recognised as experts in the effects of radiation on material properties. During this meeting the experts investigated the results of the additional test campaigns conducted by Electrabel over the past year. These mechanical tests were carried out on specimens containing hydrogen flakes that had been previously irradiated in the BR2 research reactor at the SCK•CEN. The objective of these tests was to find out the implications of long-term irradiation on the mechanical properties of this material.

During three days the international experts of the IRB reviewed and discussed the results of these tests. The IRB is now expected to issue an opinion on the methodology (e.g. calculation method) that must be used by the licensee Electrabel to write this specific chapter of its Safety Case.

>> Read moreDoel 3/Tihange 2: volgende stappen in het analyseproces

7 mei 2015 - Eind april 2015 organiseerde het FANC in Brussel een nieuwe bijeenkomst van het International Review Board, een internationaal panel van experts gespecialiseerd in de effecten van bestraling op materiaaleigenschappen. Tijdens deze bijeenkomst hebben de experts zich gebogen over de resultaten van de bijkomende testcampagnes die Electrabel het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Concreet gaat het om mechanische tests op materialen die waterstofvlokken vertonen en die vooraf bestraald werden in de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Het doel van deze tests was om te achterhalen in welke mate de mechanische eigenschappen van deze materialen worden beïnvloed door langdurige bestraling.

De internationale experts van het IRB hebben gedurende drie dagen de verkregen resultaten bestudeerd en besproken. Verwacht wordt nu dat ze op basis van hun besprekingen een advies zullen schrijven m.b.t. de methodologie (bijv. de berekeningsmethode) die Electrabel dient te hanteren bij het opstellen van het betreffende onderdeel van zijn rechtvaardigingsdossier (“Safety Case”).

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen