NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Eerste noodplanoefening Frankrijk-België voor het vervoer van radioactieve stoffen

15 april 2014 - Met het oog op preventie en continue verbetering neemt het FANC op regelmatige basis deel aan noodplanoefeningen die tot doel hebben om de reacties van de verschillende betrokken autoriteiten en organisaties op verschillende niveaus (gemeentelijk, provinciaal, nationaal en internationaal) te evalueren.

Op woensdag 2 april 2014 heeft voor de eerste maal een grensoverschrijdende oefening voor het vervoer van radioactieve stoffen plaatsgevonden, waarbij een ongeval met een transport van radioactieve stoffen aan de Frans-Belgische grens te Saint-Aybert/Hensies gesimuleerd werd.

>> Lees meerDoel 3/Tihange 2: FANC ontvangt Greenpeace en Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie

10 april 2014 - Op 10 april 2014 ontving het FANC vertegenwoordigers van Greenpeace en de Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie om te luisteren naar de conclusies van het rapport dat zij vandaag voorstelden tijdens een persconferentie in het Europees Parlement. In dit rapport formuleren zij 56 vragen en opmerkingen bij het dossier van de foutindicaties (waterstofvlokken) in de reactoren van Doel 3 en Tihange 2. Een snelle eerste lectuur van dit rapport door de deskundigen van het FANC leverde voorlopig geen nieuwe elementen op. Niettemin zal het FANC rekening houden met de vragen die gesteld worden in het rapport, voor zover die relevant zijn en kunnen bijdragen tot de wetenschappelijke methodologie die in dit dossier gehanteerd wordt.

>> Lees meerTerugkeertransport van verglaasd radioactief afval vanuit Frankrijk richting Nederland

8 april 2014 - Deze ochtend heeft een terugkeertransport van verglaasd radioactief afval vanuit Frankrijk doorheen België richting Nederland plaatsgevonden. Het afval in kwestie is afkomstig van de opwerking van Nederlandse gebruikte splijtstof in Frankrijk. Dit transport over Belgisch grondgebied is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft het veilige verloop ervan samen met de andere bevoegde overheden van nabij opgevolgd.

Dit transport was het eerste van een reeks van 3 transporten van Nederlands radioactief afval vanuit Frankrijk naar Nederland via België in de periode 2014-2016.België verwelkomt IPPAS-missie van de IAEA

3 april 2014 - In 2014 zal België onder coördinatie van het FANC een International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) ontvangen. IPPAS is een initiatief van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), die hiermee aan zijn lidstaten de mogelijkheid biedt om zich door een team van internationale deskundigen te laten adviseren over de fysieke beveiliging van nucleaire installaties, materialen en transporten. De deskundigen van de IPPAS-missie zullen zowel advies uitbrengen over het wettelijk en regelgevend kader van de nucleaire beveiliging als over de implementatie ervan in de praktijk.

De IPPAS-missie zal doorgaan van 24 november tot en met 5 december 2014. Op 11, 12 en 13 maart 2014 heeft alvast een voorbereidende workshop plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de nucleaire exploitanten, de betrokken gemeenten, de Federale en Lokale Politie, het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, het FANC, Bel V, NVO en OCAD.

Meer informatie over IPPAS vindt u op de website van de IAEA.Vervroegde stillegging van Doel 3 en Tihange 2: FAQ

28 maart 2014 - Klik hier om onze FAQ-lijst over de vervroegde stillegging van Doel 3 en Tihange 2 te raadplegen.Doel 3 and Tihange 2 in outage earlier than planned

26 March 2014 - On 25 March 2014, Electrabel informed FANC of its decision to advance the planned outage of its nuclear reactors Doel 3 and Tihange 2.

As a reminder: on 17 May 2013, about one year after hydrogen flakes had been discovered in the reactor pressure vessels, the Federal Agency for Nuclear Control (FANC) authorized the restarting of the Doel 3 and Tihange 2 nuclear reactors. This decision was based on the positive advice of a large group of Belgian and independent international experts (from FANC, Bel V, AIB Vinçotte, Independent Review Board, Scientific Council), who had analyzed the Safety Case report submitted by licensee Electrabel.

Linked to the authorization for restart were a couple of conditions/actions that FANC imposed on the licensee. A part of these actions had already been completed before the restart, whereas the rest had to be completed after one complete reactor cycle, by June 2014.

>> Read moreDoel 3/Tihange 2: geplande stillegging van de reactoren wordt vervroegd

26 maart 2014 - Electrabel heeft het FANC op 25 maart 2014 op de hoogte gebracht van zijn beslissing om de geplande stilstand van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 te vervroegen.

Ter herinnering: op 17 mei 2013 gaf het FANC groen licht voor een heropstart van beide reactoren in het kader van het dossier “Waterstofvlokken in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2”. Dit groene licht kwam er nadat een grote groep Belgische en internationale onafhankelijke experten (FANC, Bel V, AIB Vinçotte, Wetenschappelijke Raad, International Review Board) na uitvoerige analyse een gunstig advies had uitgebracht over het Safety Case report van Electrabel.

Aan de heropstart waren een aantal voorwaarden en acties verbonden, die het FANC oplegde aan uitbater Electrabel. Een deel van deze acties was reeds uitgevoerd voor de heropstart van mei 2013, een ander deel diende nog te worden uitgevoerd na de heropstart, op middellange termijn. Deze acties moesten afgerond zijn na 1 volledige cyclus van de reactoren, d.w.z. tegen juni 2014.

>> Lees meerElfde transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

24 maart 2014 - Vrijdag (21/03/2014) vond het elfde terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het elfde transport is in optimale veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2015 zullen nog tien transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.UCL: Anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

5 maart 2014 - Op maandag 24 februari 2014 is de bedieningsautomaat van de Kobalt-60-bestraler in het Cyclotron Resource Centre (UCL, Louvain-la-Neuve) in panne gevallen. Deze storing heeft geleid tot een onderbreking van enkele veiligheidsvoorzieningen van de bestraler.

Ondanks het defect aan de automaat werd de bestraler op maandag 25 februari 2014 manueel opnieuw in bedrijf genomen, nadat de dienst voor fysische controle een risicoanalyse uitgevoerd had op basis van de op dat moment gekende elementen. Deze beslissing was gerechtvaardigd omwille van de nog operationele veiligheidsvoorzieningen en omwille van het verlies dat geleden zou worden bij een vroegtijdige stillegging van de bestraler.

Na het beëindigen van de bestraling werd vastgesteld dat de wijzigingen die aangebracht waren voor de manuele opstart geleid hadden tot de uitschakeling van een van de overblijvende veiligheidsvoorzieningen. Bijgevolg was de veiligheidsvoorziening die de radioactieve bronnen in veiligheid brengt bij het openen van de deur buiten dienst.

Volgend op de melding van dit incident heeft Bel V een reactieve inspectie uitgevoerd en heeft het FANC een verbod opgelegd om de bestraler nog verder te gebruiken voordat de analyse van het voorval is afgerond en voordat de nodige maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat een dergelijke anomalie zich kan herhalen.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Tiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

3 maart 2014 - Zaterdag (01/03/2014) vond het tiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten van gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel toegekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het tiende transport is in optimale veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2015 zullen nog elf transporten met gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Belgoprocess: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

21 februari 2014 - Bij staalnemingen en analyses uitgevoerd op de inhoud van een opslagtank (Hot Waste Tank) tijdens de voorbereiding van de verwerking van vloeistoffen in de PAMELA-installatie (gebouw 131X) op site 1 van Belgoprocess werd een overschrijding van de fysicochemische parameters (fluor- en chloorconcentraties) vastgesteld, evenals de aanwezigheid van een beperkte organische fase in de waterige effluenten.

De uitbater heeft het FANC en Bel V onmiddellijk op de hoogte gebracht en heeft de nodige maatregelen genomen om de concentraties van de chemische producten opnieuw binnen de toegestane uitbatingsparameters te brengen.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Eerste transport van bestraalde splijtstof van Nederland naar Frankrijk

19 februari 2014 - Het eerste transport van bestraalde splijtstof vanuit het Nederlandse Borssele (EPZ) naar Frankrijk (AREVA) over Belgisch grondgebied op dinsdag 18 februari 2014 is in goede veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2016 zullen nog negen transporten van bestraalde splijtstof vanuit Nederland naar Frankrijk door België plaatsvinden.Doel 3: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

17 februari 2014 - Tijdens een periodieke controle werd vastgesteld dat de boorzuurconcentratie in een watertank bestemd voor gebruik in ongevalsomstandigheden onder de controlevereiste lag. Aangezien zulke watertanks telkens per drie gegroepeerd zijn en de boorzuurconcentratie in de andere twee tanks wel voldeed aan de controlevereiste, was de veiligheidsfunctie nog voldoende gewaarborgd.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.SCK•CEN: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

4 februari 2014 - Tijdens een periodieke inspectie van de terugslagkleppen van het veiligheidssysteem van een bestralingsinstallatie van de BR2 (Belgian Reactor 2) werd vastgesteld dat deze een te hoog lekdebiet hadden en niet voldeden aan het aanvaardingscriterium. Als reactie op deze vaststelling heeft het SCK een verhoogd toezicht ingesteld door middel van regelmatige visuele inspecties van de kleppen. Verder onderzoek heeft aangetoond dat het veiligheidssysteem onder de huidige werkingsomstandigheden van de bestralingsinstallatie nog steeds over voldoende capaciteit beschikte om zijn veiligheidsfunctie te vervullen.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.>> VORIGE BERICHTEN


Meldpunt

 
ensreg
 
 
 

INES

 
GED


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen